(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

ایا کـیدای شی چی یو...

[21.Feb.2017 - 23:41]

ایا کــــیدای شی چی یو شــــخص ښځینه او نارینه تناسلی غــــړی ولــــری 
لیک: پوهیالی ‌‌‌‌‌‌ډاکتر سمیع الله سجاد

یو ناروغ دعــــبدالله په نوم چی عمـــریې دوه کاله درلـــوده تیره شپه دالحاج مـــغل خان روغـــتــــون کی دمـــتـــخصــص دوکـــتور ســـمـــیع الله (ســـجاد) لــــخوا عـــملیات شـــو نومـــوړی ناروغ یو True Gonadol Intersex یا True Harmaphorditism ناروغ وه یعنی چپ طرف ته یی  Testesاو Penis  درلوده لاکن ښـــی طـــرف ته یی
 Undesended Testes + R.ing harnia  درلوده 
ناروغ ته مــغبنی ناحیه کی شق اجراشو او ولیدل شو چی ناروغ دTestes په ځای داخـــلی ښــــځینه تناسلی غــــړی لری  (رحم.تخمدانونه. نفیرونه او Vagina)صرف veginaیی بیرون خــواته دپوســـتکی پواســـطه بنده وه بلاخـــره ناروغ څخه رحــــم تخــــمـــدانونه نفیــرونه او ټول Vaginaوویستل شو 
غواړم دنوموړی ناروغی په اړه لنډ معلومات ورکړم 
Intersexیا Harmaphorditism
چی پخوا د Harmaphorditism په نوم سره یادیده پدی خلکو کی ښځینه او نارینه تناسلی سیـــستم دواړه موجــود وه چی دDSDیا
Disrorder of sex  devolopment په نوم هم یادیږی چی په څلورو دولونو ویشل شوی
a.46xxintersex
b.46xy intersex
c.True Gondal intersex
d.Complex undetermind intersex 
a: 46 x intersex  
چی پدی کی  دښــــځــو کـــرومــــوزمـــونه  لری یعنی Ovaries لری خو خارجی تناسلی غړی یی دنارینه وی چی دا اصلا   Femal Fetus وی او په IUl   کی دنارینه هورمونونو سره مخامــــخ  شوی وی چی دیته Femal harmophotidism هم وایی چی اســـباب یی په لاندی ډول دی 
a: Congenetal adrenal hyperplasia 
b: دمور پواسطه دحمل په وخت کی د
Male hormon یا(testesteron)اخیستل شوی وی 
c: په مور کی 
Male hormon producing tumorموجودیت 
d: aromatase defecincy 
دا یو انزایم,  male هورمون په famle هورمون تبدیلوی 
 2: 46xy intersex 
چی ددی شخص کــــروموزوم دنارینه وی خو خارجی تناسیلی سیـــستم یی  دښځینو په شان وی چی دیته 
  Male pseudoharmphroditismeوایی 
اســــباب یی 
a: 5 alpha reductas defecincy, 
b: .(A.I.s)  androgen i sensetive syndrom 
c: testeseron formation disorder 
d: xy pure gonadal dysgeneses 
3: true Gonadal intersex 
پدی لــــوحه کی شخص دواړه ovarine او Teste ((Ovotestes))  یا شخص یو ovary  او یو testes  ولری اویا دواړه Testes او یو Ovaries لری  او کیدای شی  xx   xy او یا دواړه کروموزمونه ولری external genetal برخی یی کیدای شی د famle ambigus یا male یا دواړه ولری چی دغه حالت ته 
tru harmaphroditismd وایی چی ددی  undrlining causes معلوم ندی خو په حیواناتو کی کیدای شی زراعتی pestcides سبب شی 
4: complex undertermined intersex disorder of sexual devolopment  کی کموالی   یازیاتوالی موجود وی لکه
xoیا( only one x) 
یا 46 xxy اویا 46 xxxوی چی په تناسلی جهاز کی مختلفی abnormalty ابنارملټی رامنځته کوی 

اعــــراض یا Symptoms
A: ambiguous Genitalia
b: Micro penis
c: Clitoro megali 
D: Partial labial fusion 
E: undesended testes 
               کیدای شی په هـــلکانو کی Ovarees وی :F
 G:Labial or inguinal mas 
                      کیدای شی په ښځو کی testes وی :H                    I:Delayed or abscent puberty
J: hypospediasis
تشخیص یی:
 دتاریخچی دفـــزیکی مـــعایناتو التراساوند اوســــټی سکن پواســــطه کــــیږی 
تــــداوی:
  دجنسیت انتخابیدل external genetal organ 
Cromosmal,neural, hormonal, phycialogical  
او 
Behavirol 
فـــکتورونو پوری اړه لـــری چی دناروغ یو جنسیت تعینیږی ښځینه او که نارینه 
مــــننه 
پوهیالی ‌ډاکتر سـمیع الله سجاد

-
 بېرته شاته