(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

پښتو، اویستا

[05.Dec.2017 - 15:34]

پښتو      اویستا     سانسکریت    مانا 

وېجه      وېجه      وېجه            ټاټوبی،سیمه

ورشو      ورشو      ورشو            څړځی،شینوالی

ځمکه      ځام       جمکه            ځمکه،مځکه 

اریا         اریا        اریا               شریف،نجیب

هلک        هلک      بالک              وُړکی، هلک 

ګڼمه        ګنامې    ګڼمه              شمېرل، ګڼم 

کمر          کمر        کمر               تیږه،ډبره 

میاست    ماستي    ماس             میاشت،میاسته 

درومل     درومش  درومتي        تلل، تګ کړل 

ګڼه          ګنه         ګڼه              شمیره، ګڼه،ګوڼه 

پوستکی   پوستکی  پوستکم       کتاب 

څرمن       څرمن     چرمن          څرمن، پوست 

بوټی        بوتی        بوټۍ          بوټی  

ویسا        ویسه                         اعتبار  

واټ                        پاټ            سړک  

لیکل                       لیکاتي         لیکل 

لیکنه                       لیکنه          لیکنه 

برمه         برمه        برمن           شان،جلال  

توره          توره                          توره 

غنم           غنم         ګندونم        غنم 

اغوندمه     اغوندامې                   اغوندم  

کسمه         کسامې     کسمې        ګورم   

پالنه           پالنه         پالنا           پالنه 

پاڼه            پانه          پاڼه           کاغز،پاڼه 

اوجاړ                         اوجاړ        وران،لټار

کرل            کرش        کرتي         کرل، د واښو کرل 

کړمه           کرمې        کړمې        کومه، کړمه 

مخ              مخ            مک          څېره، مخ،

پور              پور                            پور، قرض 

وایو             وایو        وایو            هوا،باد

پوښتمه         پوښتمه    پوچتمې      پوښتنه کول.

 

Armal Betan

-
 بېرته شاته