(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

کیسه

[08.Jan.2018 - 14:28]

کیسه

 د حضرت محمد او حضرت بیلال کیسه ؟

یوه ورځ حضرت محمد عبادت کاوء چی حضرت بیلال ورته سلام واچاوه حضرت محمد ورته وویل چی بیلاله خیرت به خو وي څنګه راغلې حضرت بیلال ورته وویل چی یا رسول د خدایه

خیر او خیرت دی ستا پوښتنی احوال ته راغلی یم حضرت محمد ورته وویل چی راځه بیلاله کینه هم هغه وء چی ورسته له یو څه زڼډه خبرو اترو حضرت بیلال حضرت محمد ته وویل  چی یا رسول د خدایه زما په زړه کې یو سو پوښتنی دي کی تی ځواب راته راکړی حضرت محمد ورته وویل چی ولی نه

چیشی چی زما له وسی کیږي او په پوهیږم ځواب به یی درکړم بیلاله

حضرت بیلال ورته وویل چی ډیره مڼنه  رسول د خدایه او زما دا پوښتنی یواځی ته ځواب کولی شی بل څوک نه

حضرت محمد په ډیر خوشحالي 

په پراخه ټڼډه ورته وویل چی شروع کړه سووالو نه دي ؟

حضرت بیلال ورته وویل چی زما اول سووال دادی 

چی د یوء انسان لپاره ښه سم راهت خوشحالي چیشی دی ؟

حضرت محمد ورته وویل

چی د یوء انسان لپاره ښه سم راحت خوشالي کار کسب مسلک وظیفه دی 

چی کې مسروفه بوخته وسي که چیری یو انسان په  کار کسب مسلک وظیفه دی 

چی کې مسروفه بوخته وسي بدن زړه اساب روح ارواح به یی ارامه خوشحاله وسیږي

بیا کولی شي ښه سم ارامه راحته خوب وکړي چی د ورځی له ترفه ستړی وي

ولی چی د شپی له ترپه خوب ډیر موهیم دی دایوه ګټه پایده

بل کوی شي ښه سم په ولګي نس ډوډی وخري راحته

بل به د مالي موشکلاتو لانجو نه خلاس وي لری وي

او که یو څوک کار کسب مسلک وظیفه ونه لري

هغه به تل خوار او ځار دربدره هقیر فقیر قرضداره وي

لټ پټ ګنګس او ګیچ به وي ژوند به خوند نه ورکوي

حضرت بیلال ورته وویل

چی زما بل سووال دادی

چی زه پوهیږم د لوی خدای د هر چا عبادت خوښیږي

خو ماته دا سووال پیدا کیږي چی د چا عبادت یی ډیر خوښیږي ؟

حضرت محمد ورته وویل

چی بی له شکه د لوی خدای د ټولو مخلوقاتو عبادت خوښیږي

خو ډیر یی چی خوښیږی اتا چی د لوی خدای په سیره کې

خندا ورته راځي په شوڼډو یی مسکا خوره شي

هغه د ښکلو ښایسته نازنینو ماشومانو عبادت دی

حضرت بیلال ورته وویل

چی زما بل سووال دادی

چی لوی خدای خو هسی په ډیرو بدو کبیره ګناهونو خپه کیږي

خو ته ماته دا ووایه چی لوی خدای له نارینه سړینه

په کوم کار بد عمل ډیر خپه غوسه کیږي ؟

حضرت محمد ورته وویل

چی بی له شکه لوی خدای په هر کبیره ګناه بد غلت عمل خپه غوسه کیږي 

خو یوء نارینه سړینه چی ډیر زیات خپه کیږي ورته په غوسه کیږي

هغه چی نارینه سړی په ښځی باندی وار وکړي یا یی وهي زوروي

په د وخت کې لوی خدای ډیر زیات خپه غوسه کیږي

حضرت بیلال ورته وویل

چی زما بل سووال دادی

چی په ژوند کې ښه سمه ډیره ګټه پایده چیشی دی ؟

حضرت محمد ورته وویل

چی په د پاني دنیا کې خو څوک د ډیرو پیسو دنیا دولت شوقیان دي

څوک د پادشاهي څوک د ماڼیو لوکسو اسري کورونو شوقیان دي

څوک د ډیرو جایدادونو ځمکو شوقیان دي

خو زه زما په فکر ښه سمه ډیره ګټه پایده په ژوند کې

ښء سم وښیار باتربیه صالیمه اولادونه دي

حضرت بیلال ورته وویل

چی زما بل سووال دادی

چی نعلتي شیطان باندی کوم رقم انسانان ډیر ګران دي ؟

حضرت محمد ورته وویل

نعلتي شیطان باندی ټول بد عمله په کبیره ګناهونو

اخته ګکړ انسانان ورباندی ګران دي خوښیږي یی

خو ډیر زیات چی ورباند ګران دي هغه څوک دي

چی د لور خور او ځوی ورور منز کې فرق کوي  تفاوت یی کوي منز کې

په ځوی ورور مکتب وایي او په لور خور یی نه وایي 

دا رقم ګناهکار انسانان په شیطان ډیر زیات ګران دي

ویناوال او لیکوال

ذبیح الله شريفي

سرليک ؛ د ماشومانو لپاره کیسه

متن ؛د انسان د ژوند کیسه ؟ 

یو نفر په زنګله کې رووان وو چی یو ناساپه زمري ورپسی مڼډی وهلی

خو دا نفر مخکی وو او زمری شاته دواړو مڼډی وهلی هم داسی په مڼډوکې د نفر مخی ته څا راغله

او دی نفر هم د زمري له ډاره ځان څاته ورکته کړاو ډیر خوشحاله شو

اوس چی ګوري لاندی په څاکې یو مار دی ګرد چاپیره له څانه تاویږي

بل چی پاس ګوري دوه موګکان دي د یوه رنګ سپین دی د بل رنګ تور دی او لګیا دي 

ورو ورو هغه کومی رسی باندی چی د نفر ځان زوړنده کړی هغه ورو ورو پری کوی او ایباندی چی ګوري زمری ولاړ دی

دا نفر ډیر ورختا سو اوس چی لیږ په رسی لاندی کته سو ګوري په رسی باندی بی هده ډیر خواږه شات زوړنده دي خو سړی لګیا

 سو د د شاتو په خوړولو او ډیره مزه یی هم ورکړه هم هغه وو چی د نفر نه د زمري ډار او د مګکانو ډار د مار ډار

ولګه تنده هر څه ورنه هیر سو د شاتو په مزه بوخته سو ؟ 

اوس به راشو د دی کیسی اصلي مقصد ته چی چیشی دی 

په د کیسه کي نفر زما مقصد انسان او زمری مرګ دی او مګکان شپه او ورځ دی او مار قبر دی

او رسی ژوند دی او شات دنیا ده او ولږه تنده ماشومتوب دی 

که مونږه او تاسو ښه غټ فکر غور ورته وکړو ریښتا هم انسان چی اول دنیاته راشي 

په ولږګه او تنده کې وي هیڅ نه پوهیږي چی څه کوي څه غواړي څه باید وکړي 

هم هغه سی ورو ورو یانی رسی دشاتو په مزه پوهیږي کله چی د دنیا په پاني مزو چړچو عیش او نوش باندی پوهه شي

نو بیا د زمري یانه د مرګ ویره غم ورسره نه وي بیا د مار یانی د قبر ویره ورسره نه وي 

بیا د مګکانو یانی د شپی او ورځو د ختمیدو لڼډیدو غم ورسره نه وي 

بیا دا غم ور سره نه وي چی ماسره خو اخرت کې سوال ځواب کیږي د خدای او رسول به څه ځواب ورکوم

ویناوال او لیکوال

ذبیح الله شريفي

-
 بېرته شاته