(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

د خوب کیسه

[16.Jan.2018 - 16:26]

  د ماشومانولپاره کیسه - د رڼا او د یوه خوب کیسه

لیک: زبیح الله شریفي

ما ډیر ښه سم صحي کار او بار روزکار درلوده میرمن اولادونه می هم درلودل نورماله ادي ښه سم صحي ژوند مو کاوو خو متاسفانه افسوس ارمان ارمان ارمان یوه ورځ مونږه ټولو میرمن او اولادو می ټکر د ټکر واقیعه وکړه ایکسیډیڼټ مو وکړ زما میرمنه او اولادونه ټول ځای پر ځای هم حلته د ټکر په ځای کې مړه شول زه زخمي شوم کله نه څی زه بیرته جوړ شومیوه ورځ می زړه بیخي ډیر زیات تنګ شو ډیر پاعذاب په دردکې وم د تنهایۍ د بی کارۍ له وجی نه بیخي ډیر زیات زوریدم ژړیدم چورتونو خیالونو کې غرق پرک پروت وم 

هیڅ نه پوهیدم چی څه وکړم کوم لوري تهکوم ځای کوم خواته چیرته لاړ شم چاته ورشم خو بیلاخیره اخیر څی بیخي ډیر زیات تنګ شوم تصمیم می ونیاوو څی ایباندی بهرته وځم لاړشم یخوا دیخوا به وګرځ لږ چکر به وهم که لږ څه کم راحته شم ارام وکړم دا غمونه چورتونه دردونه رانه ورک شي لری شي چورتونه خیال فکر می په بله شي خو بیلاخیره اخیر په تک شین سحر کې لاړم حرکت می وکړ ایباندی ووتلم یخوا دیخوا کته پورته بیخي ډیرزیات وګرځیدم بیخي ډیر زیات ستړی ستومانه شوم سحر لاړ رباندی ټکنده سره غرمه شوه وګی شوم لاړم یو چیرته می لږ ډوډی موډی وخوړه ځان می موړ کړ هم هغه ځای کی څی چیری ماډوډی وخوړه هم هغه ځای کې می سمیر نوف وتکا شراب وچکل له هغه ځای نه می څی حرکت وکړ تللم روان ومنور هم لږ یخوا دیخوا کته پورته وګرځیدلم څی یو کاپی شاپ د چرسو اډه مخی ته راغله حلته ورنه نوتلم ورغلم حلته می هم سو د چرسو سګرټی ووهل ومیسکول له هغه ځای نه هم راووتل تلم روانوم څی رباندی ماذګیر شو کاتمه څی یوه کازینو د قمار جواري اډه مخی ته راغله حلته ورنه نوتلم په قیمار می شروع وکړه خو هغه کومی پیسی څی ما سره ولی ټولی کړی می وی جمه کړی می وی هغه می په کازینو کی وبایللی رانه لاړی خلاصی شوی تنها پاتی شوم ورنه راووتلم ایباندی راغلم بیخي ډیر زیات خپه شوم نو په د وخت کې راباندی ماښمام شوی وو ماښام وو لږ یخوا دیخوا کته پورته وګرځیدلم څی کاته می یوی زړی غټی لویی ببری ( ونی ) لاندی یو څو نفر سره راغوڼډ شوي ول څوک ړنګ بنګ دي څوک ناست دي څوک پراته دي ینم ویده نیم ویښ دي خو زی هم د دوۍ خواته ورغلم ورسره کیناستیدلم خو بعد له یو څه زڼډه بعد یوه نفر راته د پوډرو ست صلایی راته وکړه څی واخله میلمه غم خبګیان چورتونه فکرونه د ورکړه په پوډرو باندی دا د هر غم درد خبګیان درمان دوا ده ما هم ورنه راواخیستل پوډر مې ووهل ومی څښول خو بعد له یو څه زنډنه می له دوۍ نه حرکت وکړ لاړم روان شوم هیڅ په ځان نه پوهیدلم څی کومه خوا روانیم چیرته ځم نه پوهیدلم

 لږ یخوا دیخوا کته پورته وګرځیدلم څی کاته می 

یو دم ناسافه ډیره قوي زوروره تلنده شوه په اسمان کې 

اسمان کې تکه توره تیاره شوه تورو وریځو غوبار ونیاوو 

بیا یو دم ناسافه یو ډیر توند خترناک وحشتناک باد توفان 

باران ګلۍ شروع وکړه راوریده زه بی خي ډیر زیات 

وډار شوم وتریدلم خو ما هم مڼډی وهلي روانوم تللم 

څی یو ځنګل مخی ته راغی زه هم په ځنګله کې ورنه نوتل 

ما به څی د څنګله ( د یوی ونې ) لاندی ځان پټکړ وبه دریلم 

یو دم ناسافه به ( دا ونه ) راته یوه لویه غټه وحشتناکه 

بلا جوړه شوله له هغی ( ونې ) نه به می څی منډه کړه 

بلی ونی لاندی به څی ودریدلم هغه به هم راته یوه لویه 

غټه وحشتناکه بلا جوړه شوله

خو بیلا خیره ما هم تسمیم ونیاوو څی باید زه نور له دغه 

ځنګله نه ووځم لاړ شم وتښتیږم ما بیا په مڼډو شروع وکړه 

مڼډی می وهلی څی یوی لوی منځکې ځورو ځورو درو 

درو نه ډکی منځکی ته ووتلم راغلم حلته اوس څی 

څی ګورم له هر خوانه رنګا رنګ هر رنګه وګي تږي 

زمریان پړانګان مڼډی راپسی او ما ځغلوي دوۍ هم 

کله ودریږي کله مڼډی راپسی وهي خو ما هم 

مڼډی وهلی روانوم تللم

خو بیلاخیره اخیر زه په د وتوانیدل څی په ډیرو تیزو 

منډو باندی له ځورو ځورو درو درو نه جیږ شوم 

ورنه واوښتم لاړم ووتلم خو بعد له دغو ځورو ځورو 

درو درو نه زه یوه ډیر زیات لوی ډاګ ته وختلم ووتلم 

اوس څی د دلته ګورم له هر خوانه رنګا رنګ هر رنګه 

وګي تږي لیوان ګیدړان سورلڼډیان شغالان خیرسان مڼډی 

راپسی وهي او ما ځغلوي دوۍ هم کله ودریږي کله 

مڼډی راپسی وهي خو ما هم مڼډی وهلی روانوم تللم

خو بیلاخیره اخیر زه په د وتوانیدل څی په ډیرو تیزو 

منډو باندی زه یوه جیږو او ټیټو تپو خوڼډیو ته ورسیدم 

اوس څی دلته ګورم له هر خوانه رنګا رنګ هر رنګه 

وګي تږي ماران لړمان غوڼډلان چورموښکې مڼډی 

راپسی وهي او ما ځغلوي دوۍ هم کله ودریږي کله 

مڼډی راپسی وهي خو ما هم مڼډی وهلی روانوم تللم

خو بیلاخیره اخیر زه په د وتوانیدل څی په ډیرو تیزو 

منډو باندی زه یوه د لوی سیند غاړی ته ورسیدم 

اوس څی دلته ګورم د سیند له غاړی یوه وړکې 

زړه کیشتۍ ولاړه ده ما هم کیشته ته ډیر زر عجل 

ځان ور واچاوو کې کیناستیدل حرکت می وکړ 

اوس څی ګورم په سیند کې له هر خوانه رنګا رنګ 

هر رنګه وګي تږي تمساګان نهګان مڼډی راپسی 

او ما ځغلوي دوۍ هم کله ودریږي کله مڼډی راپسی 

وهي خو ما هم مڼډی وهلی روانوم تللم

خو بیلاخیره اخیر زه په د وتوانیدل څی په ډیرو تیزو 

منډو باندی زه د یوه لوی جیږ له خړو شنو بوټو ګیاوو 

ډک (غره ) لمنی بیخ ته ووتلم ورغلم او د لوی جیږ 

غره په ختلو باندی می شروع وکړه ورختلم 

اوس دلته څی ګورم له هر خوانه هر پوټو ګیاونه 

رنګا رنګ هر رنګه ( غومبسی میاشي ) وګي تږي 

( مرغان ) مڼډی راپسی وهي او ما ځغلوي 

دوۍ هم کله ودریږي کله مڼډی راپسی وهي خو ما 

هم مڼډی وهلی روانوم تللم

خو بیلاخیره اخیر زه په 

د وتوانیدلم څی په ډیرو تیزو منډو باندی زه د لوی جیږ 

له خړو شنو بوټو ګیاوو ډک (غره سر ته ) وروختمل 

جیږ شوم اوس دلته ګورم څی له هر خوانه رنګا رنګ 

هر رنګه وګي تږي ( ښماران ) مڼډی راپسی وهي او 

ما ځغلوي دوۍ هم کله ودریږي کله مڼډی راپسی وهي 

خو ما هم مڼډی وهلی روانوم تللم

خو بیلاخیره اخیر زه په 

د وتوانیدلم څی په ډیرو تیزو منډو باندی زه جیږ لوړ غره 

یوی خواته اخیري سوکي ته ورسیدم ورغلم حلته می کاته 

څی یوه ډیره بی هیده زیاته وړه ( څاه وله ) ما څی څاه ته 

لاندی وروکتل څی یوه ډیره بی هیده زیاته وړه ( رڼا ) په کې 

بلیږي زلیږي نوره په څاه کې تکه توره شپه تیاره ده 

او تنها هم دغه یوه ( رڼا ) په کې بلیږي خو زه ډیر 

زیات خپه سرګردانه لالاوانده وم هیځ نه پوهید څی څه 

چیشی وکړم د جیږ لوړ غره له سوکی نه ځان وغورځوم 

او کنا زه په هم دغو چورتو فکرو اندیښنو کې غرق وم 

خو بیلاخیره اخیر ما تسمیم ونیاوو چی زه باید د د جیږ لوړ 

غره له سوکی نه ځان وغورځوم او مړ شم له دغه عذاب 

درد غم مرض جنجال نه خلاصم

 کله چی ما ځان غورځاوه 

یو دم ناسافه له ( څاه نه ) غږ راوشو څی دا کار مه کوه 

لاندی ( څاته ) ځان راوغورځوه راختایی کړه راوایی چوه 

ما ورته وویل څی زه څنګه ( څاه ته ) ځان دروغورځوم 

دا خو ډیره غوچه ( څاه ده ) بیا غږ راباندی وشو څی 

ته مه ډاریږه سترګی د پټیکه ځان راوغورځوه راختایی کړه 

ما هم ستګی پټیکړی ( څاه ته می ) ځان وروغورځاوو 

اوس ګورم څی زه ( په څاه کې ) نیم لاندی نیم جیږ 

په هم هغی وړی ( رڼا ) باندی ناست یم ښوریږم ځانګم 

خو بعد له یو ډیر زڼډ نه بعد هم دغی ( رڼا ) راته وویل 

څی څنګه ښه ډیر زیات خو به ستومانه ستړی شوی یی 

ډیری مڼډی به د یخوا دیخوا کته پورته وهلي یي ډیر به 

ځغلیدلی یی زوریدلی دردیدلی به یی خپه غمجن لالوانده 

سرګردانه وګی تږی ستومانه به وي نا چاره غریب به وي 

ما ورته وویل څی وو بیلکول سمه صحي خبره کوي 

هم دا شان وم هیڅ نه پوهیدم څی څه چیشی وکړم 

خو بعد له ډیر زڼډ نه بعد له ډیرو خبرو اترو نه 

ما له دغی ( رڼا ) نه پښتنه صووال ورنه وکړ

څی ته څوک یی چیشی یی څه کاره یی څی ماته 

د له دغو مشکلاتو جنجالونه مرضونه دردو 

عذابونه نیجات راکړ کمک مرسته د راسره وکړه 

او بل ته څه پوهه شوی څی ماباندی دغه مشکلات 

جنجالونه مرضونه دردونه عذابونه تیر شول تیر شوي 

هم دغی وړی ( رڼا ) راته وویل څی ښه سمه ده

اول به زه تاته ستا د دغو مشکلاتو جنجالونو مرضونو 

دردونو عذابونه کیسه وکړم څی دا څوک ول چیشی ول 

ولی دڅه لپاره په کې راګیر شوی ګړ شوی 

بیا به په اخیر کې زه خپل ځان دروپیژنم زه څوک یم 

اول هم دغی وړی ( رڼا ) شروع وکړه راته وویل څی 

کله نه څی ته بی کاره بی روزګاره تهنا یواځی شولی 

آ ستا زړه څی تنګی ده خپه غمجن شولی سرګردانه 

لالوانده شولی هیڅ نه پوهیدلی څی چیشی څه وکړی 

چیرته کوم ځای ته لاړ شی چاته ورشی 

هغه تا زمونږ لوی مهربانه خدای نه یادوو له یاده 

د ویستلی وو هیڅ وخت هیڅ کله د هم تا زمونږ د لوی 

مهربانه خدای نوم په زړه نه وو کمک مرسته د نه غوښله 

له لوی مهربانه خدای نه خپلو فکرو چورتو کی ډوب وی 

هم هغه وو څی ته مکار منافیق شیطان بدو غلتو بی ځایه 

کړنو عملونو عدتونو خاصیتنو ته تشویق کړي مریض شوی 

دربدره خوار او زار سرګردانه لالوانده غمجن دردمن شوي 

دغه ټول لمسون لارښونه مشوره مکار منافیق شیطان تا ته 

کوله او تی تشویقولی او تا له لوی مهربانه خدای نه مرسته 

کمک نه غوښته کبر غورور د کاوو بی غوري د کوله 

بل هغه یو دم ناسافه ډیره قوي زوروره تلنده شوه په اسمان کې 

اسمان کې تکه توره تیاره شوه تورو وریځو غوبار ونیاوو 

بیا یو دم ناسافه یو ډیر توند خترناک وحشتناک باد توفان 

باران ګلۍ شروع وکړه راوریده در باندی هغه ستا تنها یي 

بی چارګي خواري عربي مجبوریت وو څی په تا راغلی 

بل هغه کوم ځنګله ته څی ته ورغلی ورنه نوتلی په کی 

بند شوی هغه ستا د شرابو عمل وو په کی بند وی 

او هغه ونی څی تاته لکه وحشتناکې ( بلا ) غوندی 

جوړیدلی تی ډارولی هغه ستا د شرابو د عمل د ګناهونو 

عذاب سزا درد وو څی تا باندی ناظل شوی وو 

بل څی هغه ته کومو ځورو درو ته وروغورځیدلی 

او هلته له هر خوانه رنګا رنګ هر رنګه وګو تږو 

زمریانو پړانګانو مڼډی در پسی وهلۍ ځغلولی یی 

تی ډارولی هغه ستا د چرسو د عمل د ګناهونو عذاب 

سزا درد وو څی تا باندی ناظل شوی وو 

بل ته څی هغه کومی لوی ډاګ دشتی ته ووتلی ورغلي 

او حلته له هر خوانه رنګا رنګ هر رنګه وګو تږو لیوانو 

ګیدړانو سورلڼډیانو شغالانو خیرسانو مڼډی در پسی وهلۍ 

ځغلولی یی تی ډارولی هغه ستا د قیمار جواريو د عمل 

د ګناهونو عذاب سزا درد وو څی تا باندی ناظل شوی وو 

بل ته څی هغه کوم تپو غونډیو ته لاړی ورغلی بل ته څی 

هغه کومی لوی ډاګ دشتی ته ووتلی ورغلي او حلته له هر 

خوانه رنګا رنګ هر رنګه وګو تږو مارانو لړمانو غوڼډلو 

چورموښکیو در پسی مڼیډ وهلۍ ځغلولی یی تی ډارولی هغه 

ستا د پوډرو هیروینو د عمل د ګناهونو عذاب سزا درد وو 

څی تا باندی ناظل شوی وو 

بل هغه ته څی په کومی کیشتی کی سیند ته لاړی ورغلی 

او حلته له هر له خوانه رنګا رنګ هر رنګه وګو تږو 

تمساګانو نهنګانو در پسی مڼیډ وهلۍ ځغلولی یی تی ډارولی 

هغه ستا د دغو عملونو مرضونو د نه طوبی کولو 

د نه د بسکولو د نه ودرولو د عملونو د ګناهونو عذاب 

سزا درد وو څی تا باندی ناظل شوی وو 

بل هغه ته څی د لوی جیږ غره بیخ لمنی ته ورسیدی لاړی 

او حلته له هر له خوانه رنګا رنګ هر رنګه وګو تږو 

غومبسو میاشو مرغانو در پسی مڼیډ وهلۍ ځغلولی یی 

تی ډارولی هغه ستا د دغو عملونو مرضونو د چټلیو 

مورداریو میکروبنو بوینو ناپاکیو د ګناهونو عذاب سزا 

درد وو څی تا باندی ناظل شوی وو 

بل هغه ته څی د لوی جیږ غره سرته وختلی جیږ شولی 

او حلته له هر له خوانه رنګا رنګ هر رنګه وګو تږو 

ښامارانو در پسی مڼیډ وهلۍ ځغلولی یی تی ډارولی 

هغه ستا د دغو عملونو مرضونو د چټلیو مورداریو 

میکروبنو بوینو ناپاکیو نورو خلکو انسانانو ته دنیا ته 

د جور ازار ورکولو د ظلم بی رحمی کولو د ګناهونو 

عذاب سزا درد وو څی په تا باندی ناظل شوی وو 

بل هغه ته څی د لوی جیږ غره د یوی خوا اخیری 

سوکی ته ورسیدی ورغلی لاړی او حلته څی ته 

له بی هده ډیر زیات ډار وهم نه ریګدیدلی ډاریدلي 

هغه سات ( زلکدن وو ) د ژوند اخیری سلګی د وی 

بل هم دغه اوس څی ته ګناه کار او زه څی نیم لاندی 

نیم باندی په دغی تکی توری تیاری ( څاه کې ) په نیمایي 

کی ناستیو ولاړیو ځانګوذدا ستا ( قبر ده ) دا ستا اخیري 

منزل کور ځای بیستر ده څی ته هیڅ شی هي چیشی دلته 

نه سی کولی نه کومه مڼډه وهلی شی نه کوم ګام قدم په 

کی اخیسلی شی چی وتښتیږي لاړشی بند قیدی زولانه یی 

بعد له دغو خبرو اترو نه له نورو خبرو اترونه 

بیا بعد له یو څه زڼډ نه بعد هم دغی وړی ( رڼا ) راته وویلی 

څی اوس به زه خپل ځان دروپیژنم څی زه څوک یم چیشی یم 

ولی د څه لپاره ما تا سره کمک مرسته وکړه له تر اوسه پوری 

هم دغی وړی ( رڼا ) راته وویلی څی اوس خو ته پوهه شولی 

څی ته یو ډیر لوی غټ ګناه کار یی موجریم یی ګرم یی 

او تا ډیر بد بی ځایه نارواه غلتیانی ایشتیبګانی کړي دي 

ما ورته وویل څی وو بیلکول زه ګرم یم موجریم ګناه کار یم 

بیا هم دغی وړی ( رڼا ) راته وویلی څی تا په خپل ژوند کې 

یو څو ډیر کم لږ ښه سم صحي کارونه عملونه کړي دي 

او ستا عمل عدت خاصیت هم وو څی کاوو به دی 

کله نه څی ته روغ جوړ ښه سم وی نورمال وی 

هغه وخت کی څی تا ښه سم صحي کار روزګار 

کسب درلود ه په هغه وخت کې ستا به هر وخت 

تا به هر وخت د لوی خدای عبادت تقوا فرهیض

تل هر وخت به د عادت عمل خیصلت وء 

ډیر کم لږ کوم وخت ریښتیا ریښتین ولي 

راسکاري صدافت واقیعت ایخلاص به د کاوو 

ډیر به د ښوښده کله کله به د کاوو ویلی به دی 

مکاري منافیقت شیطانت به د نه کاوو ورنه ډاریدلی 

ما په دغه خاتر باندی له تا سره کمک مرسته وکړه 

او بل زما نوم نیشان شوهرت زور قوت لارښونه 

هم دغه عبادت تقوا فرهیض کاري اخلالص ریښتین ولي  

صداقتونو واقیعتنو ( رڼا یم ) ( رڼا یم ) په هم دغو کړنو 

عمالو زیلږم روښانه هر څوک که هم دغه عملونه کړنی 

عدتونه خاصیتونه ولري زه کمک مرسته ورسره کوم 

بل تا ګناه کار په خپل ژوند کې په دنیا ډیر کم لږ وخت 

به عبادت تقوا فرهیض کاري عبادت د ریښتیا واقیعت

 به د ویلی ریښتین ولي راسکاري 

صدافت ایخلاص به د کاوو کم لږ 

نو اوس زه هم تاسره هم هوغره مرسته کمک ښیږڼه کوم 

سومر څی تا عبادت تقوا فریض کاري 

به ریښتیا واقیعت به د ویلی ریښتین ولي 

راسکاري صداقت ایخلاص به د کاوو کم لږ 

په دغه خاتر باندی ستا په ( قبر کې ) زما ( رڼا ) کمه ده 

او که یو څوک په خپل ژوند کې دنیا کې ډیر زیات 

عبادت تقوا فرهیض کاري ریښتیا واقیعت ووایي

 ډیر زیات ریښتین ولي راسکاري 

صداقت ایخلاص وکړي زه ( رڼا ) هم هوغره مرسته کمک 

ورسره کوم هم هوغره زما ( رڼا ) لویږي زیاتیږي غټیږي 

بل زه او ته ګناه کار ولی د چیشي په خاتر باندی ( د قبر

په نیمایي کې ولاړ یو ناست یو ټالی خورو ځنګیږي 

هغه په د خاتر باندی څه تا ګناه کار په ژوند کې دنیا کې 

د ژوند اومر تر نیمایي پوري

 تا عبادت تقوا فرهیض ریښتیا واقیعت د ویلی ده 

ریښتین ولي راسکاري صداقت ایخلاص دکړی ده 

نو په دغه خاتر باندی ته ګناه کار او زه په نیمایي 

د قبر د ابدي اخیري منزل لاره کې پاتی یو بند یو 

بل دا تا باندی څی کومو بدو غلتو بی ځایوو عملونو 

کړنو کسب کارنو کبر غورور سزا عذابونه جنجالونه 

دردونه چیغاری مڼډی تیری شوی درباندی راغلی 

دا تنها تنها یواځی د قبر د ابدي اخیري منزل 

سزاګانۍ عذابونه جنجالونه دردونه چیغاری مڼډیولی 

یا در باندی تیر شو د جهانوم د دوزخونو د ابدي ابدي 

د امرن د زیندانونو سزاګانۍ عذابونه جنجالونه دردونه 

چیغاری مڼډی له دغونه هم بتری دي خترانکی دي 

هغه خلک انسانان به څه چیشی کوي څی ی بل انسان 

په دغه سی بدو غلتو بی ځایه نارواه ګناکارو عملو عدتو 

مرضو دردو باندی اړوي موپتلا کوي یی ورته تشیوقه وي 

یی لاری ورښه یي بد عمله کوي یی مریضه وي یی 

هغه خلک انسانان به څه چیشی کوي څی ی بل انسان 

وژني مړ کوي یی عمرن ابدي یی زخمیانه وي یی 

همه غوو څی ما ستګی راخلاصی کړی راجیږ شوم 

راویښ شوم بیا ښایسته ښکولۍ تک شین سحر وو 

دغه ما یو خوب لیده په خوب کې ویده ومه څی دا ټول 

شیان می ولیدل راباندی تیر شول دا د خوب لیدل ول !؟ 

******************************************* 

او څی د په د خبره مشوره ایشاره باندی هر څوک 

پوهه شي ښه غټ لوی فکر غور سوج د په وکړي 

څی ریښتیا واقیعت ویلل ریښتین ولي راسکاري 

صداقت ایخلاص د قبر د اخیري منزل ( رڼا ده

اوس نو خوښه ستاسو ده څی خپل قبر کور سومره 

درته رڼا کوی سومره ( رڼا ) په راولۍ !؟ 

بل هغه ما څی کوم ( ټکر یا ایکسیډیڼټ ) یادکړی 

یا می په کی زکر کړي 

هر ټول ( ټکر یا ایکسیډیڼټ ) رنګا رنګ وي 

هر رنګه وي + څوک د موټر التوکی ټکروي

څوک له یو جیږ وچت ځای نه راغورځي ټکر کوي

د څوک تلاق ټکر کوي لکه ښځه او میړه + څوک له 

خپل وطنه مسافر کیږي دا هم یو ټکر ده + څوک له 

کار وظیفی نه ویستل کیږي دا هم یو ټکر ده 

خو بیلا خیره اخیري خبره مشوره ایشاره 

زما ټولو ته دا ده څی د لوی میهربانه خدای 

نوم کمک مرسته مه هیروي له یاده یی مه باسی 

څی بیا هم دغسی په بدلارو ځنګلو ځورو درو 

دشتو ډاګو تپو غوڼډیو سیندونو غرو سره مخ کیږي 

نور هم زولیږی زوریږی دردیږی مریضیږي 

هیڅ وخت هیڅ کله هم د ټکرنو په واقیعه وخت کې 

دا پورتني بد غلت بی ځایه نارواه ګناه کار عملونه 

کړنی مه کوي دغو مرضو باندی ځان مه عملي کوي!؟ 

لوی مهربانه خدای د هر انسان ورنه بچ کړي ویساتي

امین امین امین

-
 بېرته شاته