(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

ملیت

[28.Dec.2015 - 00:01]

 لیک: مبارز څاپی
 کله چی شوروي اتحاد پر افغا نستان یر غل وکړ د ملیت توری هم د ځینو مجهو لو کړ یو له خوا و کا رول شو' په هغه مها ل کی دا خبره نا ممکنه نه وه چی ګنی شوروي ځواک به په افغا نستان کی د ملیت په نا مه د ملت د ويشلو په مو خه کوم کار ونه کړي '
زه نه غواړم په دې هکله څه ووایم - خو غواړم و پو هيږم چی د ملیت وۍ کله هم د انسا ني ټو لنې په ټولنیزو تشکيلاتو کی
کا رید لی او کنه؟ دغه ټکي ته په لا ندې تو ګه پام را اړوم؛                                                                                                
الف:  د ګرو هې له اړ خه ! انسا ني ټو لنه د قر ا ني هد ا یا تو له مخی د ا سی پيژ ند لی شو : :                                                                                                                              
دالحجرات سو رت په ( ۳۱) ایت کی د لوی خدای له لورې ویل شو ي دي چی:  انسان له یوې مور او د یوه پلار نه زيږيد لی - خو د  
پيژ ند ګلوۍ له پا ره په شعو بو او قبا یلو ویشل شوی دی ۰                                                                                          
شعو ب ؛ یعنی:  څا نګی)  او قبا یل:  یعنی:  خیلو نه)) ددی ایت مفهوم رو ښا نه دی ۰ یعنی: انسان له فطر ته په کو ر نیو ' قو مو نو او قبا یلو کی زیږ ید لی؛ روزنه یی لید لی او لو ی شو ی د ی ۰ خو په عقید و ي اړخ کی څنګه چی په قران کر یم کی را غلي د ي '
د غه قو مو نه او قبا یل په ا متو نو ا و ملتو نو کی را غو نډ شو ي او خو ند ي شو ید ي  ۰ و ګو رۍ د ا سلا مي ا مت 'عیسوي امت او
 
مو سو ي امت)) چی د غه دریو ا ړه ا متو نه په ابر ا هیمي ملت کی مد غم شو ی او د ابر ا هیمی ملت په نا مه یو ه لو یه انسا ني ټو لنه
تر ی جو ړه شو ید ه ۰                                                                                                                                          q  
په د ی تو ګه ویلی شو چی په قر ا ن کر یم کی د ( ملیت)  په نا مه کو مه ډ له نه ده نو مو ل شو ی او په ا نسا ني ټو لنه کی یی
هم لا تر او سه پو ر ی ځا نته ځا ی نه دی ميند لی ۰خو د ملت کيد لو په هکله د لو ی خد ا ی له لو رې د البقرة سو ر ت په  ( ۵۳ ) ا یت کی د اسلا م پیغمبر ته امر شو ې چی د ابر ا هیمي ملت نه متا بعت و کړ ي ۰ )                                                                    
همد ا رنګه د لو ی خد ا ی له لو ر ې د ا ل عمر ا ن سو ر ت په ( ۵۹)  ا یت کی د اسلا م پیغمبر ته امر شو ی چی وو ا یه!  مو نږ د
ا بر ا هيم په ملت پو ر ې ا ړ ه لر و چی د حق پلټون نکي وو ۰ )                                                                                         
د ا و ه د ملت په هکله د یني لا ر ښو و نی ۰ د ملت له ا متو نو نه که هر غړ ی وو ځي او بل ملت ته و ر شي په پخو اني ملت کی خپل
غړ يتو ب له لا سه ور کو ي ۰خو د ملتو نو په د ا خل کی که څو ک د یو ه امت نه وو ځي او بل امت ته لا ړ شي - هغه د ملت غړ يتو ب سا تلی شي - مګر د امت غړ يتو ب له لا سه و ر کو ي ۰ یعنی:  له خپل پخو ا ني امت نه و ځي ۰                                              
ب : د سیا سي پيژ ند ګلو ۍ له اړ خه!                                                                                                                  
هر هيو ا د د یو ه ټو لنيز تړ و ن له مخی را مینځته کيد و نکي دی ۰ خو د ځینو هيوا د و نو جغر ا فيا د مها ل د ستر و ځو ا کو نو له
خو ا په قهر ا میز ه تو ګه محد و د شو ي او د یو ه پر ځا ن تړ لي نو م خا و ند ګر ځيد لي د ي ۰                                                
د مثا ل په تو ګه د نړ ۍ و ا لی د و می جګړ ې نه و ر و سته د افغا نستا ن په ګا و نډ کی پا کستان ن  او همد ا ر نګه د شو ر و ي
ا تحا د د ړ نګید لو نه و ر و سته د تا جیکستا ن ؛ اوز بکستا ن او تو ر کمنستان  را ټو کيد نه!                                                
په د غو هيو ا د و نو کی چی له پا کستان ن نه پر ته نو ر ټو ل د خپلو قا مي نو مو نو په نا مه نو مو ل شو ي ا و هر یو یی ځا نته ملت ګڼل کیږ ي' نو ر مختلف لږ کي قو مو نه هم میشت د ي ۰ مګر هغو ی ته د هغو ی د قا م ي نو مو نو نه پر ته د ملت نوم نه دی
ور کړ ل شو ی ۰ د مثا ل په تو ګه په تا جیکستا ن کی اوز بکو ته د اوز بکو د ملت نو م نه و ر کو ل کیږ ي بلک هغو ی د اوز بک د قام په نا مه پيژ ند ل کیږ ي او بس؛ همد ا ر نګه په اوز بکستا ن کی هم د تا جیکو لږ کي ته د تا جیکو د قا مي نوم نه پر ته د تا جیک د
ملت نوم نه دی ور کړ ل شو ی ۰که ور کړ ل شي د ا به په څر ګند ه مد ا خله وي چی یو هيوا د د بل هيو ا د په کو ر ندیو چا رو کی
کو ي ۰                                                                                                                                                              
د ملیت نوم خو یو نا ما نو سه نوم دی او د غه نوم هیچیر ته د ا ستعما ل وړ تیا نه ده ميند لی ۰ د ا د شو ر و ي ا تحاد د ز ما نی د
بد عتیا نو په قا لب کی جو ړ شو ی نو م یو ا ځی او یو اځې په ا فغا نستا ن کی د ملت له بد ن نه د ملیتو نو په نا مه د لږ کیو قا مو نو
د بیلو لو په کا ر کی د سو با ړ ي په تو ګه کا ر و ل کیږ ي ۰ ځکه چی حیرا نتیا په د ې کی ده چی ډ یر کلو نه و شو ل شو ر و ي
ا تحا د ړ نګ شو ی ! خو د هغو یو نه ر ا پا تې لا س پو سي د ملیت په نا مه د ټو لنو بیلو نکي سیا ست لا پسی هم په ا فغا نستا ن کی ز مز مه کو ي ۰                                                                                                                                            
د ا و ه د ملیت په هکله یو ه لنډ ه غو ند ې څر ګند و نه ۰ با ید و و یل شي چی :  د ملیت نو م لا تر او سه پو ر ې په ا نسا ني ټو لنه
او بیا د انسا نیت په ټو لنيز و تشکيلات تو کی نا د و د ه ا و نا ما نو سه پا تی شو ی ۰ یعنی :  نه په سیا سي تشکيلات تو کی ځا ی
 
لر ي او نه په د یني تشکیلا تو کی د ځا ی خا و ند شو ې دی ۰ له بلی خو ا نه د ملیت نو م د یو چا د ملت یعنی :  د سیا سي پيژ ند نی
په لا ر ه کی د مخا طب په تو ګه یو تصغیر ي ا و تحقير ي نو م یا و ۍ د ه چی د منښت له د ر يځ نه لا ند ې غو ر ځيد لی او هیڅکله
هم د کا ر ید نی و ړ تیا یی نه د ه میند لی ۰ د ا په د ا چی د ملت د تو ر ي د استعما ل مو ا ر د د هغه د ضمیر د نسبتي حا لت له لا مله
ډیر لږ ا و یا په نشت کی ګڼل شو ی ا و په د ی تو ګه د کا ر ید نی په مها ل کی د تیر ا و هیر په کنده کی غو ر ځيد لی او سپک شو ی د ی ۰                                                                                                                                                                
د ويا لی ا و به چی کله په سیند کی تو یی شي نو ر نو د سیند د ا و بو په نا مه یا د يږي ۰ د ا ځکه چی جز د کل تا بع ګر ځي او د ا
د طبیعت فطر ي حا لت د ی ۰ د شعو بو ا و قبا یلو حا لت هم لکه د و یا لی د ا و بو په څیر ګڼل کیږ ي ۰                                    
کله چی یو ه قبیله د یو ملت مینځته و ر غلله  نو ر نو خپل پخو ا نۍ ملي حا لت پر يږي د ي او د نو ي ملت سره مد غم کیږ ي څو د ،    
ټو لنی د فطر ي حا لت  په خپلو لو سره د ملت په د ننه کی د و د ې ا و غو ړ ید ا و ر شو و مو مي ۰                                            
په د ې تو ګه مو نږ لید لی شو چی نه یو. ا ځی په سیا سي ا ړ خ کی چی په د یني ا ړ خ کی هم د یو ملت په منځ کی د نو رو ملتو نو
له پا ر ه د مستقلی پيژ ند ګلو ي مشر و عیت نه د ی منل شو ې ۰ ځکه چی لږ کي د ډ یر کي تا بع ګڼل کیږ ي ۰ پا ی                
                                                                           *  *    *
                                                                              * *
 

-
 بېرته شاته