(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

دزبیح الله شریفي

[28.Jun.2017 - 14:17]

انسانه

د ژوند خوشبختي خوشحالي عبادت دی انسانه

تقوا فریضکاري د خدای مینه محبت دی انسانه

د دین مذهب لاره کړنه د لوی خدای عیشق دی

د عیسا موسا محمد هره خبره واقعت دی انسانه

ولی د شیطان په وعدو مزو چړچوغولیږې د پیسو

لپاره دی دین مذهب هیروی دا انسانیت دی انسانه 

دا مه هیروه خدای شته په ورځ د محشر کې احساب

کتاب شته دا ته یی چی هیر کړی د اخیرت دی انسانه

شیطان رنګارنګ ګناهونه کرلي انسان خوښ دی چی ازادي

دی په د شعر ښه فکر وکړه دا د ذبیح الله نصیحت دی انسان

---------------------

 

دیموکراسي د شیطان لوی دام چل او ول دی 

کته پورته هر خوا د دنیا کې وګرځیدم هیچیری نه شته عدالت خدایه

یوی مړۍ ډوډۍ پسی انسان دی سرګردانه تر ڼنه تر پیدایښت خدایه 

هر ځای کې خوار غريب عستاماليږي تل یی دوی له ظلم سیتم عستمار 

لاندی ژوند کوي څوک به یی غږ وچت کړي چا کې شته داجوره ت خدایه

د دیموکراسي تر نامه لاندی د خوار غريب هق برلا خوري په یو کم تنخا معاش 

یی غولوي چی نه مړکيږي او نه روغیږي دا دی د دیموکراتانو اسلیت خدایه

ښکاره یی جوړ کړي کازینو سیکس کلوپ کاپیشوپ زنا لواټت ښکاره کړي

وای دیموکراسي دی هر څه کړی ازادي دی دا دی د دیموکرتانو انسانیت خدایه

ډیر دیموکراتان وایي مونږ دین مذهب نه لرو خدای نه شته وای ازاد ژوند ښه

دی ذبیح الله دیموکراسي د شیطان لوی دام چل او ول دی هم دا دی واقعت خدایه

---------------------

 

د شیطان له زیده

انسانه یو بل سره کوی مینه محبت د شیطان له زیده

یو بل سره تیروۍ په خوښۍ وخت د شیطان له زیده

ګناه بیشرمۍ نا روا د خپل ځان په تاوان د دي دین مذهب 

د په ګټه دی یادوی لوی خدای هر وخت د شیطان له زیده

با ایمانه با تقوا فریض ګاره انسانان تل خوښ وي په ژوند

کې په دین مذهب کې ځان کړی بوخت د شیطان له زیده

د دیموکراسي په هسی بی ځایه ناروا ازادۍ مه غولیږۍ شی 

روان په لاره د دین مذهب هیر کړی هماقت د شیطان له زیده

انسانه عقل منتیق هوش فکر لری ولی شوی له خدایه بی زاره

ذبیح الله ورته ووایه راوګرځۍ د ګناهونو له جهالت د شیطان له 

زیده

---------------------

 

پښتنو په زغرده طالیبانو ته ووایی ؟

تر سو به له کرغیړنو پاکستانیانو ګیلۍ مانې کو ولی ځایه کوو خپل وخت پښتنو

مونږ کله د یوالي د اتفاق لپاره جرګه وکړه چی ښکاره کړو دنیاته حقیقت پښتنو

ولی شاعران او لیکوالان په تونده لهجه په زغرده په طالیبانو باندی نیوکې نه کوي 

ولی ډاریږی له طالیبه تر سو به تاسو یو ترفه قظاوت کوۍ پټوۍ به واقعت پښتنو

که طالیبانو عربي تروریستانوته په افغانستان کې ځان نه ورکاوه ولی به ڼن نړیوالو

پښتنو باندی د تروست ټافه وهله د دوۍ له لاسه شول ډیر پښتانه په وینو کې لت پت پښتنو 

د طالیبانو یو مشر سره هم د پښتنو د یوالي د اتفاق ورورولي غم درد نشته دوۍ سره پقت

د ایران د عربو د پنجابیانو د دګټو غم دی چی څنګه یی خوشحاله کړي دا یی دی اسلیت پښتنو

پښتنو نور راویښ شی جرګې سیمینارونه غوڼډی جوړی کړی د درد غم غږ مو نړیوالوته

ورورسوی په زغرده کنا هم داسی به چوپ غلي پاتیو چوپ والی غلیتوب دی لوی حماقت پښتنو

له پاچاخان ولي خان اجمل خان سمدخان نه عبرت واخلۍ دوۍ څنګه د پښتنو د یوالي غږ وچت کړ

ذبیح الله ورته ووایه تر سو یو موټی نه شی هم داسی بی چیغی بوغاری وهۍ دا دی واقعت پښتنو

---------------------

 

شاعر لیکوال ساسیتمداره ولی ډاریږۍ ؟

 

د طالیبانو له لاسه سومره بی ګوناه پښتانه په وینو کې شول لت پت 

کوم شاعر لیکوال سیاستمدار ورتو وویل چی دا کار د ده ډیرغلت

د پښتنو منتیقو کې ښونځۍ سوځوي چا په زغرده نیوه که په وکړه

چی طالیبه دا کار د ناروا دی مه کوه شاعر لیکواله ولی پټوی حقیقت

طالیبان هر وخت د پښتنو د وښیار عالیم د سر سړۍ وژني د انګلیسي

او کمفیوټر زده کونکي یی په دار وزړو ول کوم ملا مولوي دا غږ کړ وچت

د عربانو ایرانیانو پنجابیانو په مشوره طالیب پښتانه نه پریښدي پرمختږ ته چی

مخکی شی لوړی اسري زده کړی وکړي ډاريږي چی افشا نه شی د دوۍ اسلیت

ذبیح الله د دین مذهب عالیمانو ته ووایه نعلت څه په د علم چی تاسی کړی تاسی ولی

ډاریږی چوپ پټه خوله یاست تاسی دا چیغی بوغاری ناوری ولی نه وایی واقعت

---------------------

 

 پښتنو یو بل په غیږ کې ونیسی

د خان پاچاخان له خبرو لاری واخلی عبرت پښتنو

راټول شی په یوالي شی نور یو لښکر یو قوت پښتنو

د شمالي ټوالی له لڼډغرانو ونسي بیرته واک په خپل

لاس کې په اتفاق ورنه واخلی د وطن سلاحیت پښتنو

دا وخت راغلی چی د پاچاخان او سمدخان ارمان پوره

کړو راځۍ پخښتون خوا ازاده کړو د یوالي په تاقت پښتنو

نور بس دی تیر په هیر کړی راځۍ یوه جرګه شو سره په

د جرګه کې نور معلوم کړو خپل مشر خپل سرفرست پښنتنو 

نور د خدای لپاره خپل منز دا ګیلې پریږدۍ چی تا وکړل ما

وکړل راځۍ یو بل په غیږ کې ونیسو دا د ذبیح الله دی نصیحت پښتنو

---------------------

 

بیا بد بخته پیدا شوه ؟

ملا مولوي علامه تاسو ولی سترګی خوله پټوی له هقیقت

په ښځو علم تعلیم فرض دی او کنا ووایی د ریښتا واقعیت

ښځه هم انسان دی باید د علم تعلیم له لاری خدای اخریت خپل

هق هوقوق وپیژني په خپله خوښه ځان ته وټاکي خپل استقامت

ولی نر سړی په ښځه حوکومراني زورواکي کوي د مړه په نوم

تر سو به د جهالت په تور تیرو کی ژوند کوي داسو انسانیت

ځوی چی پیدا شي میلی جوړه وۍ خوښي کوي چی ځوی پیدا شو

چی لور پیدا شي ټنده مو ګورنجه نیولوي چی بد بخته پیدا شوه داسو عدالت

ښځه تایپه هر وخت د نارینوو له بی ځای غلت تاروز تحدید لاندی

ژوند کوي ذبیح الله اخیر تر سو به وي دا ظلم سیتم دا ناروا دا جهالت

---------------------

  

اخیرت به د برباد تبا شي

دا توری تیرو نه ډکې ورځې شپې به هم رڼا شي

دا له خبګیان ډک زړه به هم یوه ورځ په خندا شي

ته به ما کوه ظلمونه سیتمونه سونه د چی وسه کیږي

خیر که ڼن بی وسه یم یوه ورځ به په ما مهربانه الله شي

تر سو به ته کبر غرور کوي په د پاني دنیا واوره په د دنیا 

ژوند کول یو امتهان دی څه چی ورسره وي پاتی له هر چا شي

ډیر د ځوانۍ په زور قوت مه نازیږه سند د چی پوخ شي بیا له 

هر زور تاقت نه ولیږۍ هر څوک وي بی چاره ناچاره بوډا شي

ذبیح الله نور د خوښه خپله چی څه کوی هغه کوه خو دا یوه خبره 

می واوره هي چاسره چل اول دوکه مه کوه اخیرت به د برباد تبا شي

---------------------

 

موری 

ته د خدای یی لوی غټ نیعمت موری

بی له تا نشته په چاکې ستا شفقت موری

په د جهان کې هي څوک نه لري ساری 

ستا د مهربانی خوږې مینې موحبت موری 

ستا دعا چی چا سره مل وي هغه هیڅ وخت نه 

خواریږي ستا له پښو لاندی پروت دی جنت موری

ته یی چی د اولادو په رالویولو کې باسې زحمتونه له خپل 

ځانه اولاد درباندی ګران دی ورسرو کوې مینه په سداقت موری

خدای د فیردوس جنت نصیب کړه موری سره له ټولو مورګانو

زه ذبیح الله د نه هیروم هیڅ کله دعا درته کوم هر وخت موری

---------------------

 

 لیلا

لیلا لیلا لیلا زه ځار شم له تا لیلا

سترګی راپورته کړه په ناز او ادا لیلا

مسافرۍ په زړه رنضور کړم دا رنضور

زړه می ټکور کړه د سرو شوڼډو په موسکا لیلا

مخ د تجلې کوي پورته کړه سور شال له مخ نه

له سپینی سپږمۍ نه ښایسته دی ستا د مخ ښکلا لیلا

ڼن ستا د ښایست او د ګلاب د ګل یو بل سره مسابقه

دی ستا د ښکلي ښایست جوړه نسته په چاکې ولله لیلا

بلا د واخلم په افغاني لباس کې سمه ښاپیرۍ ښکاری

زه ذبیح الله درنه لوږۍ سپیلنۍ شم درته وایم ریښتا لیلا

---------------------

 

لوی مثال یی وژنه د مشال دی ؟

د پښتنو په خیالي وطن ور بل دی دا دچا له لاسه

په لر او بر باندی جوړ غوبل دی دا دچا له لاسه

پښتانه په خپل وطن کې کډوال شول څوک به یی

غږ خبره وچت کړي دا یی حال دی دا دچا له لاسه

هره ورځ په رنګا رنګ دسیسو وژل کیږي د تپوس یی

هي څوک نه شته لوی میثال یی مشال دی دا دچا له لاسه

محاجر تاجیکان د وطن واکدران شو پښتانه د بی اتفاقۍ له لاسه

دربدره شو ورباندی پروت د غم جال دی دی دا دچا له لاسه

په د جګړو کې تاجیکان ښه پیسداره شو د دولت ټولی غټی چوکی 

د دوۍ لاس کی دي امرولله سالح یی لوی مثال دی دا دچا له لاسه

پښتانه پریږده چی د پردیو ګټو لپاره قرباني ورکړي تبا برباد شي

ذبيح الله پښتانه ولی دومره بی اتفاقه شول چی دایی حال دی دا دچا له لاسه

---------------------

 

 مونږ زرورت لرو یو ملي یوالي ته پښتنو

مونږ زرورت لرو یو ملي یوالي یوه حرکت ته پښتنو 

راځۍ کیږدو د پای ټکی د بی اتفاقي جهالت ته پښتنو 

که مونږه سره یو قوت شو دابه ډیر ښه وي راځۍ یو بل

په غیږ کې ونیسو جهانیان هیران کړو خپل تاقت ته پښتنو 

پښتانه نه یواځی دشد ګر او ترورس دي بلکې باغیرته با

ایمانه با شجاعته قام دی راځۍ راوځو د دنیا رقابت ته پښتنو

علم تعلیم ته مخه کړو د وطن پرمختږ ته مخه کړو نو پریدو

د پریدیو لپاره قرباني راځۍ فکر وکړو د علم قوت ته پښتنو

تیر په هیر کړی د دی وسني غمجن حالت په لټنه پسی سو

ذبیح الله ورته ووایه د پای ټکی کیږ دی د جګړو وهشت ته پښتن

---------------------

 

زه مو مور زه مو وطن یم ؟

افغانه نور خوشحاله دا خپه مور کړه

د خوښۍ چیراغونه  بل د دی کور کړه

زه مو وطن زه مو مور یم ما بچ کړۍ

له د غمو رانه مړ د جنګ جګړو ور کړه 

هی ځویه په ډیر عجځۍ وزر درته کوم

په ما د سولی اشتي سور شال خور کړه

ولی مو غوبل راباندی جوړ کړی شرم وکړۍ

افغانه د ازادۍ نارې پورته په هر لور کړه

ذبیح الله شاعره ته کله راځې خپلی مورته

بی تا می څوک د زخمي زړګي ټکور کړه

  ---------------------

 

 وطنه

په تا به کله سوله راځي مړ به په د ارمان شمه وطنه

نه هیریږې له تور سور شین بیرغ نه د قربان شمه وطنه

د جنګ جګړو له لاسه خپه خپه یی له لری د وینم له لاسه

می هیڅ څه نه کیږي ځکه درته هک پک هیران شمه وطنه

ټول ومر په خبګیانونو غمونو کې لاړ تیرشو یوه ورځ مو هم ښه

خوشحاله ونلیده یو دوه نه دي زه ستا د کوم درد درمان شمه وطنه

د خپلو نا اهلو بی عقلو بچو له لاسه د غمو درباندی باران دی ټوله 

نړۍ لګیا دی پرمختږ کوي چی تاته ګورم درته فریشان شمه وطنه

د افغانستان له جنګ نه د سرتان دانه جوړه سو هي څوک یی په عیلاج

نه پوهيږي زه ذبیح الله د کوم اغیار غدار اشرار په سر توفان شمه وطنه

---------------------

 

 د اورپا او امریکا مافیا

څوک به پرده پورته کړي د اورپا او امریکا له مافیاوو وبه وایي په زغرده د دوۍ هقیقت

د اورپا او امریکا مافیا غواړي ټوړه نړۍ ونسي څوک به یی افشا کړي شته دا جوره ت

د اروپایانو امریکایانو پلرو نیکو هم داسی ملکونه موستامیره کول هر څه به یی چور تالا

کړل اوس یی لمسیان د دیموکراسي تر نامه لاندی غواړي دا کار وکړي دا یی دی اسلیت

تروریس دشتګر طالیب داعیش دا ټول یوه پلمه دی چی دوۍ جوړه کړی دی په همدغه پلمه

غواړي ټول اسلامي هیوادونه لاندی کړي دا یوه جال سازي دی دوۍ هیڅ وخت نه وایي واقعت

دوۍ د تیلو ګازو تیلاو الماسو یورانیمو نفتو تریاکو هیروینو غټ غله قاچقبران دي هم دغو مرام

هدف لپاره جنګیږي وژلکیږي قرباني ورکوي د مخ د لالرو خڼډ ورکوي له مخی وړي هر وخت

ډاکتر نجیب سدام قذافي اوسامه یی لوی مثال دی د خپلو ګټو لپاره یی څنګه ورکړل له منزه یی ویړل

ذبیح الله د اورپا او امریکا مافیا به ډیر زر په نورو مملکتو کې جنګ شروع کړي په بانه د توروریست

--------------

 

دیموکراتانو

لیزبیتوب لواټت بچبازي زنا په کوم دین مذهب کې روادی دیموکراتانو

کازینو سیکس کلوپ کاپیشوپ لوی غټ بیزنیس د دنیا دی دیموکراتانو

هم دا تاسی یی چی وایی خدای نه شته د شیطان په رنګارنګ رواني عسبي

ناروغیو اخته سوي یی خدای سره مو جنګ شروع کړی برالا دی دیموکراتانو

هی د عیسویانو یهودانو بودایانو هیندوانو ملایانو تاسی ولی ډاریږی له دیموکراتانو

ولی چوپ غلي یاست هیڅ څه نه وایی په اسمان کې خپه موسا عیسا بودا دی دیموکراتانو

تاسی یاست چی بم اتوم او کیمیاوي وسلۍ د سلا وسلو پابریکې مو جوړی کړی د شیطان په 

مرسته ولی له خدای او اخیرت نه ډاریږۍ شیطان سره مو ملګرتیا په ریښتیا دی دیموکراتانو

هم دا تاسی دیموکراتان فکر کوۍ چی ټوله نړۍ تر کنترول لاندی راولۍ د شیطان په مرسته

او هر څه مو چی زړه وغواړي هم هغه په کې وکړۍ ځکه وار درنه ختا دی دیموکراتانو

لوی مثال یی عراق سوډان سومالیا افغانستان سوریه چیچنیا دی په عراق کې کیماوي وسلی چیری

دي چی تاسو په امله وکړه ذبيح الله ورته ووایه ڼن هر چاته ستاسو دیموکراسي افشا دی دیموکراتانو

   ---------------------

 

انسانه

د موسا عیسا محمد بودا هره خبره واقعت دی انسانه

تقوا فرهیض کاري د روح او ځان راحت دی انسانه

د دین مذهب لاره درته غوره کړه تل به خوښ وی

ژوند کې هیڅ وخت نه ناکامیږی داهقیقت دی انسانه

ورسرو کار کسب کوه چی مسروپو وسی کارګ کسبګر

انسان د خدای دوست دی دا د پیغمبر وصیحت دی انسانه

لټ ګنګس ګول کیچ ځان مه اموخته کوه چی شیطان درباندی

زړه وریږي سیپورت کوه چی د بدن پاکي نضافت دی انسانه

له دوستانو ملګرو سره عرتباتات ښه ساته چی خوشحاله وسی 

ژوند به درباندی ښه تیریږي دا د ژوند موفیقت دی انسانه

تل خدای یادوه په زړه کې مینه محبت وسره کوه چی هغی

دنیا ته د هم خیر ورسیږي دا د ذبیح الله نصیحت دی انسانه

سرليک ؛ شعر

متن ؛ کارګر او کسبګر انسانان د خدای دوستان دي 

دا واوره کارګر او کسبګر انسان د خدای دوست دی 

چی یوه مړی ډوډۍ اولادو ته ګټي دا لوی عبادت دی 

ځان لټ بی کاره موفت خوره مه اموخته کوه په نګا

رنګ رواني عسبي ناروغیو اخته کیږی دا واقعت دی

تل ځان مسروفه ساته سیپورت کوه د شیطاني وسوسو 

د شرک کفر فکرو علاج لمونځ اودس د قران تلاوت دی 

 بېرته شاته