(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

‌‌‌‌‌‌ډو‌‌‌‌‌‌ډۍ لپاره

[13.Nov.2017 - 06:39]
 
د یوکرایي کور د یوی مړۍ ډوډۍ لپاره ؟
د یوکرایي کور د یوی مړۍ ډوډۍ لپاره ښایسته خیالي ځوانان قوربان شو
د مافیاوو د عیش نوش لیزت مستي لپاره ښکلي ځوانان تیر له سر او ځان شو
پیسې نوم د ورک شه لکه د ګوتی غمي ښکلی عسکر د میلیاردران مافیاوو ګټو
شتمنیو لپاره په ناپوهي کې جنګیږي له خړو خاور لاندی سومره ښایسته شاه ځلمیان شو
په بوش او ترومپ یی څه څه پروا یی لري سی کوي خو د خوار غریب بچیان
مري وژل کیږي میلیاردران مافیا هیڅ رحم ترحم نه لري کور د غریب وران شو
زه هیران دیته یم چی د امریکا اروپا خلکو خو علم تعلیم کړی پوهه وښیار خلک دي 
نو بیا د میلیاردرو مافیاوو پټو دسیسو لپاره ولی جنګیږي ولی په غلته لار روان شو 
اخیر تر سو به دا جنګ جګړې وي یو بل سره به لکه وهشي زناور زور عضموۍ
ولی د خبرو د سولی لی لاری نه سره جوړیږۍ په بی چاره عسکرو ډک قبرستان شو
هی بی غیغرتو بی ایمانو بی دینو بی مذهبو منافیقو دیموکراتانو تاسی ولی ورته ګوری
چوپ ګونګ ړانده کاڼه یاست تاسی دا د خیالي ځوانانو جناځې نه ونی څوک زخمیان شو
ترومپ بوش میلیاردرو مافیاوو له خدای سره زور مه عضموۍ لکه کمونستان تبا برباد به شۍ
ذبیح الله دا ورته ووایه ارمان ارمان دی سومره ښکلي ښاسیته ځوانان د خړو خاورو بندیوان شو
ویناوال او ليکوال
ذبيح الله شريفي
 
-
 بېرته شاته