(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

شعرونه

[30.Nov.2017 - 21:00]

 فریاد د سوي زړه نه کیږي ؟

په حال می یو الله خبر دی

عالمه سوی می زیګر دی

فریاد د سوي زړه نه کیږي

زړه می سوری د بیلتون په خنجر دی

د وښو ډکی سترګی چاته واړومه

د غمو دروند پیټی می په سر دی

وه لویه خدایه ګیله له چا وکړمه

زړه می له ډیره غمه مات کنډر کڼډر دی

که زړه می روغ وی مابه نه کړل فریادونه

دا سوی غزل جوړ کړی ذبیح الله شاعر دی

سرليک ؛ شعر

متن ؛ زه یم سبرناکه

ولی بانې راته رنګا رنګ کړی

رانه شوی څه ختا دی چی رانه سنګ کړی

ناز او نخرې دی بیخي ډیری شوي زه یم سبرناکه

خو ته په هره خبرې راسره جنګ کړی

هی نا ځوانه یاره ولی می اظاز اخلی

بیا باټی خبری د غیرت او ڼنګ کړی 

نارینه سره کله ښه ښایي ناز او نخرې

زه په تا شرمیږم چی خوب په پالنګ کړی

در کې پیدا کړه د نرانو خوی خواس جانانه

ذبیح الله کاشکې دۍ هم ستا غوندی غیرتي ملنګ کړی

سرليک ؛ شعر

متن ؛ ښه ښه به درته وایم لالی زما

زه خو تاجکه ته افغان یی لالی زما

پښتو رازده کړه ښه ښه به درته وایم لالی زما

زړه د رانه وړی ولله په تا مینه یم دا خبره به

په پښتو کې په مینه مینه به درته وایم لالی زما

لکه د ګلاب ښایسته ځواني نه د قوربان شم 

په پښتو کې دا ټپه به درته وایم لالی زما

سابو به درته پخوم وبه به درته راوړم په 

پښتو کې جانانه راشه به درته وایم لالی زما

ذبیح الله ته یوار هو وکړه راسره خیر دی

په پښتو کې بدله به درته وایم لالی زما

سرليک ؛ شعر

متن ؛ ما څه ګڼلی ته څه راوختلی یاره

خوار شی چی مینه د زړه کې نه وه

ولی د راته زړه که د ټږۍ دام یښئ وه

ما څه ګڼلی ته څه راوختلی یاره

د څه لپاره د راته دا جام یښئ وه

ما بېرته شاته