(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

شعرونه

[09.Jan.2018 - 12:29]

؛پښتو ژبه په خدای مینه دی ؟

شپه ورځ یو کوم لیلا پښتو ته خیدمت کوم

ساتنه یی کوم برعلا پښتو ته خیدمت کوم  

له پنده ډک شعرونه کیسی کتابونه ورته لیکم

په ځان زحمت تیروم په ریښتا پښتو ته خیدمت کوم

د پښتو ژبه کې د انسانیت لپاره ډیر داسی څه شته

زی راسپاړم د ماشومانو دنیا پښتو ته خیدمت کوم

پښتو د حمد نعت د نشد دعا ژبه دی په خدای مینه دی 

الله ته شعر کې صفعت ذکر سنا پښتو ته خیدمت کوم  

د پښتنو یوالي راغوڼډولو لپاره هر رنګه تراڼه په کې شته دا د ما 

ذبیح الله سوبوت دی یو کړی می ده سبا بیګا پښتو ته خیدمت کوم 

سرلیک ؛ شعر

متن ؛ د پښتنو د رایښولو په تور موجریم یم ؟

د خپل حق د غوښتلو په تور موجریم یم

د خپل واکې د راوستلو په تور موجریم یم

چی لوست لیک خبری په خپل ژبه کوم لویه

خدایه تل د پښتو د ویلو په تور موجریم یم

خپل کور وطن کې کډوال محاجر دربدره شوم 

د دغه ظلم سیتم دغږ وچتولو په تور موجریم یم

چی پښتو لپاره خیدمت ساتنه یی کوم وایي فاشیست 

دی دپښتنو د پوخلاینی راغوڼډولو په تور موجریم یم

زه ذبیح الله لیونی نه یم چی ریښتا د وا قعیت خبره ورته کوم

د شاعران لیکوالانو سیاتسوالو د رایښولو په تور موجریم یم

سرليک ؛ شعر

متن ؛ سولی راشه

د پښتنو په کور وطن غم میلمه دی سولی راشه

هر پښتون ډیر غمجن خپه نارامه دی سولی راشه 

پښتانه ډیر یواځی دي هڅ ملګري دوستان نه لري

اول خدای ته بیا تاته یی هیله تمه دی سولی راشه

په د خو هر څوک پوهیږي چی دا جګړه د پښتنو

د تباکولو لپاره هسی یوه بانه پلمه دی سولی راشه

 بېرته شاته