(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

مور

[24.Jan.2018 - 14:26]

زه د مور یم له یاده د نه وځم
د ما اولاد یی هیرولئ می نشی زه درته ډیره یادیږمه
زما غم او سودا فکر به درسره وي زه په تا پوهیږمه
چی په تا به څه تیریږي ستا هغه نازونه زما نه هیریږي
ډیر خپه غمجن یی ملامت نه یی زړه کې درسره وسیږمه
ته خو می د ژوند رڼا ولی د زړه هره ساتیرۍ مشغولا ولی
ته چی ماته دعا ګانی کوی زه په اسمان کې په راحته کیږمه
زما د زړه ټوټه خپله وینه می وی زما محبت مینه می وی
په تا چی څه تیریږي له هر څه نه له ټولونه زه خبریږمه  
زه دا دعا درته کوم تل کامیابه خوشحاله وسی په ژوند کې
ذبیح الله ته خو زما نیازبین ځوی وی لا هم هغه سی په تا زوریږمه
سرليک ؛ شعر
متن موری ستا دعا ګانی لکه سره زر دي ماته
هی زما شیریني مهربانی موری
ستا زحمتونه هیرولی نه شم
زه د په خیټه په غیږ کې ګرځولی یمه 
زه ستا په شان تکلیپونه تیرولی نه شم
ستا له پښو لاندی جنت پروت دی
ستا قرز پورونه در ادا کولی نه شم
ستا دعا ګانی لکه سره زر دي ماته
ډیر به دریادیږم ستا د زړه زخمونه پټولی نه شم
ستا مشورو دعاګانو سم سړئ کړم زه ذبیح الله په د یقین
باور یم یو قدم هم مخ کې بی ستا د دعانه تللی نه شم
سرليک ؛ شعر
متن ؛ خدایه مور می ډیره رباندی ګرانه دی ؟
مهربانه مور می ډیره ډیره یادومه
نه هیریږي که هر سو یی هیرومه
زما زړه خو په دی ډاډه تکیه وء خدایه
بی له دی به داباقي ژوند څنګه تیرومه
د ناستی ځای یی خالي دی خالي تصویرته
یی وښکی تویومه زړه به څنګه ورنه سبرومه
زړه می ور واخلي چی په رایاد یی کړمه
لویه خدایه اوس به زړه په څه ټکورومه
زما هر مصلحت خبره نیاز واز له دی سره وء زه 
ذبیح الله په قاز کې ده د په یاد دا سو ټکي تورومه
سرليک ؛ شعر
متن ؛ مورې ډیره ډیره می یادیږی 
زړګئ سبروم نه سبریږي
مهربانه مور می ډیره یادیږي
خدای خبر دی چی دا به څه حال کې
وي زما خو زړه ورپسی خوږی ږي
چی اوس به هم دعا راته کوي
که نا لوی خدای په پویږي 
زما خو بی له دی دا حال دی 
چی د دی په زړه به څه تیریږي
هی د اسمان ستورو ډیر ډیر سلامونه مه په 
وایی د ذبیح په زړه تل یادونه یی راوریږي
ویناوال او لیکوال
ذبیح الله شريفي

-
 بېرته شاته