(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان)

د ملالۍ شعر

[29.Mar.2018 - 06:11]

د ماشومانو لپاره د ملالۍ شعر 

ملالۍ خوری نه د هیروء

تورایالۍ خوری نه د هیروء

نوم د په تاریخکې روښانه زلیږي

غیرتي بریالۍ خوری نه د هیروء

ستا د هیمت میړانی ڼنګ تل کیږی

صفعتونه نومیالۍ خوری نه د هیروء

ته زمونږ په تاریخ کې د افتخار ویاړ یی 

افغانانو یی تل ستایلۍ خوری نه د هیروء

ذبیح الله دعا درته کوي هغه ژوند کې خوشحاله

وسی تل قهرمانی جنګیالۍ خوری نه د هیروء

سرليک ؛ شعر

متن ؛ د شهید چه اګوارو په یاد یو ښکلئ شعر ؟

چی د غریبو خوارو مزولومو د حق حوقو په غوښتلو یی ځان شهید کړ هغه چه اګوارو وء

چی په دنیا کې په انصاف عدالت په حق سولی راوستلو یی ځان شهید کړ هغه چه اګوارو وء

دا یی ارمان وء چی د کفیتالیزم د ظلم سیتم وهشت چور چپاول غلا مخه ونیسي د سي ای یې د

ناتو د اوروپا د امریکا مافیاوو په ظلم سیتم وهشت افشاکولو یی ځان شهید کړ هغه چه اګوارو وء

یو پاک سوتره زړه یی درولد ډک له مینی محبت شفقت لوتف مهرباني په خوارو غریبو مزلومو

ځکه یی په خاتر د خوارو غریبو مزلومو په غږ وچتولو یی ځان شهید کړ هغه چه اګوارو وء

یو باهمته زړور انسان وء اخلاص صداقت یی درلود هیڅ ډار یی نه درولود د مرګ تر اخیری 

سانی پوری دوښمن ته یی سر ټیټ نه کړ په ریښا په حق ویلو یی ځان شهید کړ هغه چه اګوارو وء

اوسني ځوانان باید له چه اګوارو عبرت درس واخلي راویښ بیدار شي دنیا له بد بختیو جنګ جګړو

خلاسه کړي ذبیح الله خوارو غریبو مزلومو سره د مرستی کولو یی ځان شهید کړ هغه چه اګوارو وء

سرليک ؛ شعر

متن ؛ ولی بندي دی عبد الله وجلان

د لوئ کوردي ستان د ازادولو په خاتر ولی بندي دی عبد الله وجلان

د کوردانو د حق حوقوق غوښتلو په خاتر ولی بندي دی عبد الله وجلان

ولی میلل موتحید حوقوق بشر اروپا امریکا اسلامي نړۍ یی غږ نه اوري 

د کوردانو د خپلواکۍ د ارمان پوره کولو په خاتر ولی بندي دی عبد الله وجلان

 بېرته شاته