(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) غيرتي ولس -
دباقی قايل زاده طنز -
زمونږه هم يو کورکې وو وران شو -
طنزونه -
هېر -
لوی اختر -
تیربه دا ستادحسن وار -
،مينې مې ،جدايي نشته -
خواهش -
چوپړیان -
راپاڅه -
غزل -
غزل -
مرداره ده ؟! -
غزل -
غزلي -
نن مې بيا -
غزل -
دتریاکوجګړی -
لوی افغانستانه -
مه ورانوئ -
اسلام علیکم جان اغا! -
دنیکو وطن -
ناپرسانه ښار -
ازاد افغانستا ن -
غزل -
دقیصر پو ښتنې؟ -
چراغ دغسي څوک نیسي! -
د پيغور شپې ورځې -
ډلګۍ مشر -
تورې زلفي -
داپه تاکې وينم -
اوړه په اوړه ، منت ئې پر څه ؟ -
هم شهید شو هم غازي -
ای شهیده! -
سـرچـپه د سـتور -
د مسافر مړی -
راغلـــــــي نا بللــــــــي -
دشيون کابلي طنزي شعرونه -
څلوریځي -
دکابل کوڅي -
دربار -
د ټکور بیلابیل شعرونه -
شاړې کوڅې -
ښكلى -
اختره -
دنورزي شعرونه تازه شول -
له کومي خوا راځې اختر ؟! -
رڼی اوښکي،، اختر -
مه وژنه -
 بېرته شاته