(که سپوره وي که پوره وي نو په شریکه به وي (باچاخان) نـــنـــګ -
اشـنا سـتـرګـې -
پروفيسر اباسين يوسفزى -
ژبه او تن -
هــمـیـش خـلـیــل -
ازمـیـښــت -
مــــلا مـــت -
یـوه سـندره د پـښــتـو د پـاره -
شـــعـور -
چې بې ننګ اوبی پښتو وی -
اکــمـل لــــیـــونــــی -
نوئ مضـمون -
غـــزل -
ستورى صاحب لټوم -
خــــــو ب -
د ماما صاحب په ناڅاپی مړينه -
پښتنه پيغله -
تاوانی شوم -
زمادارمان کلي ته -
پـښــتـون ټـــــټــر -
د مـــیــــړنــــیـــــو یـــاد -
ارواښاد ډاکــتـر کــبــیـر ســــتـوری ته -
د مرحوم ډاکتر کبیر جان ستوری په یاد -
خـوږ ژبـې مـلی شـاعـرسـتـوری ته -
ســتوری مــامــا لــټوم -
اروښـــاد ډاکـــتـرســتـوری تــه -
ویــــرنـــه -
پـــښــتــون ســـــــتــوری -
ویـــــــــــرنــــــــه -
د ارواښاد ستوری روح ته -
د خټــو کــور -
د حـسن جادوګـره -
د پــښتو ضــرورت -
د ســــوچ ازادۍ -
په ایــمان مــیـن -
د پـښـتون سـړیـتـوب -
لــوړ تـهذ یـب -
د پـــښـتو ســندری -
د وعــــــا -
ګــــنــــګــــوســـي -
د خان بابا عبدالولی خان په مړینه -
شعر -
دوړې مه راولئ كلي ته -
شعر -
غـزل -
د محمد دين مقيد په ياد -
د نارنج ګل -
شعر -
 بېرته شاته